Klart vi hjelper deg!

 |  |  | Les e-postListe med tekniske ord brukt på våre nettsider og i bransjen generelt

ADSL
Se DSL
 
Aksessnett
Den delen av et elektronisk kommunikasjonsnett som knytter sluttbrukere til transport- og tjenestenett. Se transport- og tjenestenett.
 
Applikasjon / App
Programvare som er laget for et bestemt formål. Forkortelsen "App" brukes mest om programmer for mobiltelefoner og nettbrett
 
Autentisering
Autentisering er å bekrefte en påstått identitet.
 
Backbone
I IT-terminologi en betegnelse for den del av et datanett med særlig høy kapasitet som samler trafikk fra nettets periferi, overfører den og igjen fordeler den til periferien. Ettersom dette minner om motorveinettets oppgaver, omtales Internettets backbone ofte som informasjonsmotorveien (engelsk: information highway).
 
Best effort
"Best effort" betegner overføring uten garanti for tjenestekvalitet. Ved distribusjon av innhold over Internett kan det ikke uten videre gis noen garanti for tilstrekkelig kapasitet og feilfri overføring. Det finnes heller ikke mekanismer for styring/prioritering som sikrer ende-til-ende kvalitet. Denne type overføring betegnes som ”best effort”.
 
Bit
Den grunnleggende enheten for digital kommunikasjon. En bit kan ha verdien "1" eller "0".
 
Bithastighet
Betegnelse for overføringshastigheten for bit i et elektronisk kommunikasjonsnett. Oppgis vanligvis i kbit/s (tusen bit pr sekund), Mbit/s (1 million bit pr sekund) og Gbit/s (1 milliard bit pr sekund).
 
Bredbånd
Betegnelse for stor overføringskapasitet. Det er ingen fast definisjon av hvor stor overføringskapasiteten må være for å kunne kalles bredbånd. Dette endrer seg med teknologiutviklingen og bredbåndsleverandørenes tilbud. EU-kommisjonen har vedtatt en ny IKT-strategi kalt Digital Agenda. Ett av målene for denne er at det skal være full dekning av minst 30 Mbit/s i EU innen 2020. Se også mobilt bredbånd.
 
Bredbåndstelefoni
Telefonitjeneste som utnytter bredbåndsnett for overføring. Uttrykket bredbåndstelefoni brukes ofte synonymt med VoIP. VoIP står for Voice over IP og utnytter internettprotokollen for overføring.
 
Byte
8 bit
 
Båndbredde
Båndbredde er det frekvensområde eller frekvensbånd som brukes for overføring i et nett eller hvilket frekvensområde en type utstyr egner seg for bruk, målt i Hertz (Hz). Ordet båndbredde stammer fra radioteknikken og betyr frekvensomfang.
 
CDN
Content Delivery Networks. CDN er i prinsippet et system for effektiv overføring av innhold og tjenester over Internett. Ved hjelp av et CDN er det mulig å unngå mange av Internetts begrensninger og levere tjenester med høy kvalitet til sluttbruker. Se også Best effort.
 
Coax / Koaks
Skjermet kobberkabel for overføring av data.
 
DAB
Digital Audio Broadcasting. Digital kringkastingsplattform for radio.
 
Digital-TV
Digital-TV er overføring og mottak av TV-sendinger ved hjelp av digital teknologi.
 
DNS
Domain Name Service. DNS er Internetts navnetjeneste som gjør det mulig for oss vanlige dødelige å finne tjenere på internett. Den tekniske adressen (IP-adressen) til Infonetts nettside er 213.138.160.67. DNS sørger for at du kan komme til denne adressen ved å skrive infonett.no i din nettleser.
 
DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications. Standard for dataoverføring i kabel-TV nett.
 
DSL/xDSL
Digital Subscriber Line / Digital sluttbrukerlinje. Betegnelse for ulike teknologier for bredbåndskommunikasjon over kobberaksessnettet. Noen eksempler på disse er: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). ADSL har høyere kapasitet fra Internett til bruker (nedstrøms) enn fra bruker (oppstrøms). SHDSL (Single pair High speed Digital Subscriber Line) er en videreføring av ADSL teknologien men har lik overføringskapasitet i begge retninger. VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line). VDSL gir mulighet for overføring av svært stor kapasitet, men har begrenset rekkevidde.
 
ADSL-modem
En enhet som kobles til telefonlinjen. Modemet sørger for overføringen av de digitale signalene fra din datamaskin via telefonlinjen din til nærmeste telefonsentral.
 
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Module. Betegnelse for nettverksnode som terminerer og konsentrerer trafikken fra et antall DSL-linjer.

DTT
Digital Terrestrial Television. Kringkastingsnett for digital-TV basert på sendere plassert på landjorda til forskjell fra kringkasting via satellitt eller i kabelnett. Slike nett betegnes også som bakkenett.
 
DVB
Digital Video Broadcasting Project er et internasjonalt konsortium av aktører innen offentlig og privat TV-industri som har utarbeidet en rekke spesifikasjoner for digitale TV-sendinger i satellitt-, kabel-TV- og bakkenett.
 
EDGE
Enhanced data rates for global evolution. EDGE er en oppgradering av GSM for å øke overføringskapasiteten av data. Med EDGE kan det oppnås høyere datahastighet enn ved bruk av GPRS.
 
EPG
Elektronisk programguide. Skjermbasert brukergrensesnitt/navigeringsverktøy med oversikt over tilgjengelig innhold og tjenester for digital radio og TV.
 
Fiber
En kabeltype som benytter lys til å transportere data.
 
Fildeling
Dele filer over Internett gjør man via et fildelingsprogram, for eksempel Kazaa og Direct Connect. Et fildelingsprogram gjør at to eller flere parter som er knyttet til Internett kan hente filer fra hverandres datamaskiner. Teknikken kalles ”peer to peer” (P2P).
 
Forbrukerombudet
Behandler saker som gjelder markedsføringen av varer og tjeneste. Forbrukerombudet er et frittstående forvaltningsorgan som, ut fra hensynet til forbrukerne, kan gripe inn å kreve endring eller stans av reklame som er lovstridig. De kan også forby avtalevilkår i standardkontrakter som er urimelige overfor forbrukerne. www.forbrukerombudet.no
 
GNU
GNU er et prosjekt ledet av organisasjonen Free Software Foundation. GNU-prosjektet ble startet i 1984 av Richard Stallman ved Massachusetts Institute of Technology, med det formål å utvikle en gratisversjon av operativsystemet Unix. GNU ble et fullstendig operativsystem i 1996, da kjernen til operativsystemet var klar. Det mest kjente gratis operativsystemet er Linux, som består av enkelte komponenter fra GNU, samt en kjerne utviklet av Linus Torvalds. Forkortelsen GNU står for  G NU is  N ot  U nix.
 
GPON
Gigabit Passive Optical Network. Fiberoptisk nett i trestruktur basert på passiv spredning.
 
GPRS
General Packet Radio Service. Standard for for pakkesvitsjet dataoverføring i GSM-nett. GPRS kalles 2,5 generasjon fordi det oppnås høyere overføringskapasitet enn GSM.
 
Grensesnitt
Betegnelse for spesifikasjon for sammenkopling mellom utstyr som har forskjellige funksjoner.
 
Grooming
Noe forenklet det å bearbeide og bygge opp et tillitsforhold til et barn, typisk via chattekanaler på Internett, med tanke på senere å begå overgrep mot barnet.
 
GSM
Global System for Mobile Communications. Internasjonal standard for digital mobiltelefoni. GSM-systemet er andre generasjons mobiltelefonisystem (2G).
 
HDTV
High Definition Television. Betegnelse for TV-teknologi som gir høyere bildeoppløsning enn standard TV (SDTV). Et HDTV-bilde har nesten seks ganger så mange bildepunkter som et SDTV-bilde.
 
HFC - Hybrid Fiber Coax, betyr at vi forsyner punkter i vårt kabelnett med fiberkabel, og så sprer fra disse punktene og ut til ditt hus med kobberkabel.
 
Hub
En enhet som kobler sammen flere kommunikasjonslinjer i et nettverk.
 
ICMP
Forkortelse for Internet Control Message Protocol. ICMP er en protokoll som brukes til feilrapportering og feilretting i forbindelse med framsendelse av IP-pakker. Se også IP.
 
IMAP
Forkortelse for Internet Message Access Protocol. En teknikk for å lese e-post på din internettleverandørs e-postserver.
 
Internett-TV
TV-sendinger distribuert over Internett uten bruk av spesielle løsninger for å sikre kvaliteten på overføringen. Se også Web-TV, Best effort og CDN.
 
Interoperabilitet
Tilfredsstillende kommunikasjon og samspill mellom elektronisk kommunikasjonsnett, programvare og utstyr fra forskjellige leverandører.
 
IP
Internet Protocol. Kommunikasjonsprotokoll som tar hånd om adressering og veivalg (ruting) for datapakker på Internett og andre IP-baserte nett.
 
IP-adresse
Unik adresse som identifiserer en datamaskin eller en annen enhet på Internett.
 
IP-telefoni
Se bredbåndstelefoni
 
IPTV
Overføring av TV ved hjelp av IP-protokollen over egne nett eller kanaler i nett logisk adskilt fra Internett. Kalles også for bredbånds-TV.
 
ISP
Internet Service Provider. Tilbyder av tilgang til Internett.
 
Java
Programmeringsspråk for å lage programmer til datamaskiner. JAVA™ er registrert varemerke for Sun Microsystems.
 
JavaScript
Et vanlig skriptspråk som brukes til å lage programkode integrert i en nettside. Til tross for navnelikheten med Java, er JavaScript en helt annen type språk.
 
JPEG
Forkortelse for Joint Photograpich Expert Group. JPEG er en bildestandard eller bildeformat for bildefiler. Det er komprimert og tar derfor liten plass og egner seg godt for bilder som kun skal brukes på datamaskiner. Bilder som er lagret på JPEG format bruker filendelsen .jpg.
 
Kabelmodem
Er en betegnelse som brukes for et modem som kobles til kabel-TV-linjen. Modemet sørger for overføringen av de digitale signalene fra din datamaskin via linjen og ut mot Internett.
 
Kompresjon/komprimering
Kompresjon betyr å trykke sammen. En datafil på din datamaskin kan komprimeres slik at den tar mindre plass på harddisken. Dette kan gjøres ved å fjerne unødig informasjon (tapsfri kompresjon) eller ved å fjerne de minste detaljer (for eksempel i et bilde) samtidig som hovedtrekkene beholdes (kompresjon med tap).
 
Konfigurasjon
Er et annet ord som brukes for hvordan innstillingene på din datamaskin er utført.
 
Kryptering
Kryptering er å kode signaler slik at ingen utenforstående skal kunne for eksempel lese innholdet i en e-post. Ved kryptering brukes såkalte nøkler som kun de som skal sende til hverandre har tilgang til.
 
Kvalifisert sertifikat
Betegnelsen kvalifisert sertifikat skal kun brukes om sertifikater som oppfyller kravene i lov om elektronisk signatur (lov av 15. juni 2001 nr 81) § 4 og utstedes for en begrenset periode av en sertifikatutsteder.
 
LAN
Local Area Network. Lokalt nett med høy overføringskapasitet og begrenset rekkevidde i en bygning eller et begrenset område for sammenknytting av datamaskiner.
 
Laste ned
Å flytte en fil fra en datamaskin lokalisert et annet sted til din datamaskin over en kommunikasjonslinje. Brukes ofte for å beskrive prosessen med å kopiere en fil fra Internett til en datamaskin. Nedlasting kan også referere til å kopiere en fil fra en nettverksserver til en datamaskin på nettverket.
 
Laste opp
Å overføre en fil fra en lokal datamaskin til en datamaskin ute på Internett; det motsatte av nedlasting.
 
LLUB
Local Loop Unbundling. Betegnelse på tilgang til kobberpar i det faste aksessnettet for andre tilbydere som ønsker å produsere telefoni og bredbåndstjenester for salg til sluttbrukere.
 
LTE
Long Term Evolution. Mobil bredbåndsteknologi med vesentlig høyere kapasitet enn vanlig 3G. LTE blir betegnet som fjerde generasjons mobilt bredbånd. LTE har teoretisk kapasitet på over 100 Mbit/s nedstrøms og 50 Mbit/s oppstrøms.
 
MAC-adresse
Forkortelse for Medium Access Control adresse er en betegnelse for en unik identifikator som hvert nettverkskort på alle datamaskiner har. Betegnelse kommer fra standarden IEEE 802.3 for Ethernet som har en protokoll som her MAC protokoll som brukes for å kommunisere med nettverkskortene.
 
Makroprogram
En makro er betegnelsen på en automatisk oppgave som kan programmeres i et språk som for eksempel Microsoft Visual Basic. Makroer kan lagres som en del av datafiler som for eksempel tekstdokumenter eller regneark.
 
Makrovirus
Makrovirus er en form for ondartet program som, slik navnet antyder, er laget som makroprogram. Slike program er en del av datafiler som for eksempel tekstdokumenter eller regneark. Når en infisert datafil åpnes i redigeringsprogrammet, vil den ondartede programkoden, makroviruset, utføres. Da kan andre datafiler som åpnes i redigeringsprogrammet bli infisert av makroviruset. Et makrovirus kan endre eller ødelegge data.
 
Mobilt bredbånd
Med mobilt bredbånd menes bredbåndstilknytning via et offentlig mobilnett. Se også Bredbånd.
 
MP3
MPEG Layer 3. MP3 er en standard for komprimering av digital audio. Se MPEG.
 
MPEG
Moving Pictures Expert Group (MPEG) er en organisasjon som er underlagt den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og IEC (International Electrotechnical Commission) og som har utarbeidet en rekke standarder for komprimering av video og audio for digital overføring. Disse standardene benevnes vanligvis med forkortelsen MPEG, for eksempel MPEG-4.
 
Mørk fiber
Mørk fiber er enkeltfiber eller fiberpar i fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr.
 
Navnetjener
Norsk betegnelse for en DNS-server, hvor DNS er en forkortelse for Domain Name System. En navnetjener har som en av sine hovedoppgaver å finne hvilken IP-adresse som korresponderer til et maskin- og domenenavn, slik at du kan bruke lett gjenkjennelige navn som www.nettvett.no i din nettleser.
 
Nedlasting
Se laste ned.
 
Nettverksserver
Er en datamaskin som er koblet til et nettverk og som gjerne har datafiler eller programmer som er felles for alle de andre datamaskinene på nettverket.
 
NGN
Next Generation Network. Neste generasjons nett utviklet for å erstatte det tradisjonelle linjesvitsjede telenettet og for å kunne overføre nye tjenester. NGN vil ha støtte for tjenestekvalitet for sanntidstjenester.
 
NIX
Norwegian Internet Exchange er seks nøytrale samtrafikkpunkter for utveksling av trafikk mellom ISPer i Norge. De er plassert i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo (2 stk). NIX drives av Universitetet i Oslo i samarbeid med fire andre universiteter i Norge.
 
NORID
Norsk Registreringstjeneste for domenenavn på Internett.
 
Nyhetsgrupper
Nyhetsgrupper er en type diskusjonsforum eller oppslagstavle på Internett. Systemet er inndelt i en rekke emneområder (nyhetsgrupper) hvor innlegg med nyheter innen det relevante emnet er plassert.
 
Ondartet programvare
Ondartet programvare er en fellesbetegnelse for programvare som ofte gjør skade og som alltid er uønsket. Eksempler på ondartet programvare er virus, makrovirus, ormer, trojanere og spionprogrammer. I dagligtale brukes ofte betegnelsen virus om alle typer ondartet programvare.
 
Onlinespill
Betyr at man spiller spill på Internett.
 
Operatøraksess
Operatøraksess er et grossistprodukt som leveres av Telenor og omfatter utleie av kobberpar i det faste aksessnettet til andre tilbydere som ønsker å produsere egne tjenester for salg til sluttbrukere.
 
Opphavsrettigheter
Den retten en person / firma som lager et åndsverk har til å distribuere og tjene penger på åndsverket.
 
Orm
Et dataprogram som kopierer seg selv. Ormen vil etter som den kopierer seg selv bruke så mye plass på datamaskinen at maskinen stanser.
 
OTT
Over The Top Content er innhold som for eksempel TV og video, som leveres over Internett til sluttbrukere uten delaktighet fra bredbåndsleverandørens side.
 
Personlig kode i nettbutikk
Tidligere har nettbutikkene bare identifisert kunden ved at kortnummeret sendes inn. Nå er det vanlig at kunden i tillegg må ha sin personlige kode. På denne måten kan ingen misbruke kortet, selv om de har stjålet kortinformasjonen. Koden som tastes inn og lagres ikke hos nettbutikken. Denne informasjonen går kun mellom kortkunden og banken.
 
Pharming
Pharming er en avansert form for phishing. Pharming foregår ved at kriminelle omdirigerer internettrafikk fra en ekte til en falsk nettside. Den falske nettsiden framstår som identisk med den ekte nettsiden brukerne ville besøke. Dermed kan brukere lures til å oppgi fortrolig informasjon som brukernavn og passord via en falsk nettside, som for eksempel framstår som om den er fra brukernes bank.
 
Phishing
Phishing (Password Harvesting fishing) er å lure til seg fortrolig informasjon (for eksempel passord) fra noen ved å gi seg ut for å være en troverdig kilde med behov for slik informasjon.
 
POP
Post Office Protocol. Måte å hente e-post fra din leverandørs e-posttjener på. Av fleksibilitetsårsaker er denne metoden mindre og mindre i bruk, til fordel for IMAP og webmail.
 
POTS
Plain Old Telephone Service. Betegnelse for vanlig telefoni.
 
PSTN
Public Switched Telephone Network, det analoge offentlige telefoninettet.
 
Ruter
En enhet som videresender datapakker fra et nettverk til et annet. Datapakkene rutes videre på bakgrunn av rutingprotokoller og rutingtabeller.
 
Samtrafikk
Utveksling av trafikk mellom tjenestetilbydere slik at brukere i forskjellige nett kan kommunisere.
 
SDSL
Se DSL.
 
Sikkerhetskopi
En kopi av data eller informasjon som finnes på din datamaskin. Et annet navn er backup. Sikkerhetskopier kan for eksempel lagres på en CD-rom, minnepinne, ekstern harddisk eller du kan leie lagringsplass på Internett.
 
Spam
Uønsket og masseutsendt e-post. Kalles også søppelpost. Brukes primært i markedsføringsøyemed, og inneholder ofte tilbud som er ren svindel. Sendes ofte ut gjennom såkalte zombie-datamaskiner, dvs. datamaskiner som er "kapret" og inneholder virus som sender ut millioner av e-post uten at eieren av datamaskinen er klar over det.
 
Streaming / strømming
Direkte avspilling av data, video eller audio over Internett. Innholdet overføres fra en innholdsserver til en eller flere mottakere samtidig uten at innholdet lagres permanent hos brukeren.
 
Svitsjing
Opp- og nedkobling av forbindelser eller kommunikasjonskanaler i et nett.
 
Tasteloggere
Betegnelse på spionprogrammer som registrerer alle tastetrykk en bruker utfører. De er spesielt ute etter brukernavn og passord til for eksempel nettbanker, i den hensikt å svindle brukeren.
 
TCP/IP
Forkortelse for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En standard som datamaskiner på Internett bruker for å kommunisere med hverandre.
 
Tjenestenektangrep
Et angrep mot datamaskiner og nettverk hvor man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser. Også kalt Denial-of-Service, DoS.
 
Tjenestenett
Tjenestenettene utgjøres av systemer og utstyr som er nødvendig for å levere de enkelte tjenestene, som for eksempel telefoni (fast og mobil) og Internettforbindelse. Disse benytter det samme transportnettet for å formidle informasjon mellom et antall tjenestenoder. Eksempel på tjenestenoder er telefonsentraler for formidling av telefoni og noder for Internettforbindelse.
 
Transportnett
Transportnettet er en felles betegnelse for nasjonale og regionale nett. Transportnettet er den grunnleggende hovedveien i kommunikasjonsstrukturen som går gjennom landsdeler og fylker og knytter forbindelser over lange avstander. Transportnettene har høy overføringskapasitet og er normalt bygget ut med fiberkabel i ringstrukturer. En ofte benyttet engelsk betegnelse er backbone.
 
Tripleplay
Betegnelse på et tjenestetilbud som omfatter både TV, bredbånd og telefoni.
 
UMTS
Forkortelse for Universal Mobile Telecommunications System, et tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem (3G). I tillegg til å overføre tale og data gjør UMTS det mulig å sende og motta bilder, grafikk og video via mobiltelefon.
 
Unix
Unix er et operativsystem utviklet mellom 1969 til 1973. Unix har blitt videreutviklet opp gjennom årene, og finnes nå i en rekke ulike varianter fra ulike leverandører, som AIX (fra IBM), BSD UNIX, SunOS (Sun) og HP-UX (fra Hewlett-Packard). Operativsystemet Linux er basert på Unix.
 
URI
Forkortelse for Uniform Resource Identifier. En adresseringsmekanisme for å identifisere ressurser på Internett eller i private nett.
 
VDSL
Se DSL.
 
VoIP
Se bredbåndstelefoni.
 
VPN
Virtual Private Networks. Betegner en privat (lukket) kommunikasjonsnett som etableres over en felles tjenesteplattform og infrastruktur for å øke sikkerhet og ytelse.
 
W3C
World Wide Web Consortium, forkortet W3C, er en organisasjon som ble startet i oktober 1994. Organisasjonens hovedmål er å utvikle protokoller og standarder for teknologien som brukes på World Wide Web (se Web).
 
WAP
Wireless Application Protocol er en internasjonal standard for datakommunikasjon i mobilnett og anvendes for kommunikasjon mellom Internett og bærbare terminaler som mobiltelefoner.
 
Warez
Et uttrykk som dekker over piratkopiert materiale og da særlig piratprogramvare som distribueres over Internett. Warez kan for eksempel inneholde virus, trojanske hester osv.
 
Web (Weben)
World Wide Web (eller WWW), også kalt weben (veven). WWW er et enormt datanettverk med bilder, tekst, lyd, video, programvare osv. WWW er også en måte å gjøre informasjon tilgjengelig på over Internett på ved hjelp av en nettleser. Informasjonen presenteres da i form av en webside. Ble opprinnelig utviklet av Tim Berners-Lee ved fysikkinstituttet CERN i Sveits for bruk til intern informasjonsfremvisning der.
 
Web adresse
Adressen til en webside på WWW (se webside).
 
Webbasert e-post / webmail
E-post som mottas og sendes via en nettside hvor brukeren har en konto. Man behøver ikke å ha et eget e-postprogram.
 
Webmaster
Personen som er ansvarlig for endringer og oppdateringer av en webside.
 
Webserver
Også kalt en tjener (server). En datamaskin som leverer websider til nettlesere o.a. via HTTP-protokollen.
 
Webside
Også kalt en nettside. Er en side på World Wide Web, vanligvis i HTML/XHTML-format.
 
WiFi
Wireless Fidelity. Betegnelse av et sett standarder for trådløse datanet basert på IEEE 802.11, som for eksempel WLAN.
 
WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access. Betegnelse av en teknologi for trådløs kommunikasjon basert på standarden IEEE 802.16. WiMax har lang rekkevidde, opp mot 40 - 50 km. Teknologien kan utnyttes til å levere bredbånd i grissgrendte områder.
 
WLAN
Wireless Local Area Network. Betegnelse av trådløse nettverk som gir mulighet for bredbåndskommunikasjon over korte avstander, typisk innenfor en bygning eller avgrenset område. De fleste WLAN er basert på bruk av standarden IEEE 802.11. Se WiFi.
 
WLL
Wireless Local Loop. Betegnelse for trådløse aksessnett hvor brukerne er tilknyttet nettet via et radiobasert overføringssystem.
 
XChat
En av de mest populære IRC-klientene (se IRC) for Linux, og er basert på åpen kildekode.
 
xDSL
Se DSL.
 
XHTML
Forkortelse for Extensible HyperText Markup Languag. Er et markeringsspråk som følger XML-standarden (se XML) isteden for SGML som HTML bygger på (se HTML).
 
XML
Forkortelse for eXtensible Markup Language. Er en W3C-anbefaling (se W3C) som brukes for å strukturere data eller beskrivelser av data (metadata) ved å bruke tekstkoding eller markeringskoder.

Få sikker lagring

Dine data er verdifulle. La oss ta vare på dem for deg!